Informatii de interes public

LISTA informatiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea spitalului;
 • Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţă al conducerii spitalului;
 • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea spitalului şi numele persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor publice;
 • Coordonatele de contact ale spitalului(denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet);
 • Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 • Programele şi strategiile spitalului;
 • Lista cuprizând documentele de interes public;
 • Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Lista cuprizând documentele de interes public:

 1. Regulamentul intern;
 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului;
 3. Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate;
 4. Organigrama;
 5. Anunţuri concurs posturi şi rezultate;
 6. Planul strategic de dezvoltare a spitalului;
 7. Planul de management;
 8. Contracte de management şi acte adiţionale;
 9. Declaratii de avere şi de interese;
 10. Dispoziţii şi note interne manager(dispoziţii privind constituirea comisiilor la nivel de spital);
 11. Proceduri şi protocoale medicale;
 12. Proiect de dezvoltare a serviciilor medicale;
 13. Contracte de închiriere;
 14. Contracte de achiziţie publică ,,conform ART. 11^1 Legea nr.544/2001(actualizata) privind liberul acces la informaţiile de interes public, spitalul în calitate de autoritate contractantă, astfel cum este definită prin lege, are obligaţia să pună la dispoziţia persoanei fizice sau juridice interesate, în condiţiile prevăzute la art. 7, contractele de achiziţii publice”
 15. Programul anual al achiziţiilor publice;
 16. Rapoartele anuale de evaluare a aplicării Legii nr.544/2001.

LISTA informatiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidentialitatii:

 1. Rapoartele de control si audit;
 2. Ordinele sau circularele cu caracter intern emise de mamangerul unitatii, care nu vizeaza aspecte financiare;
 3. Notele de serviciu cu caracter intern;
 4. Sesizarile si documentele comisiei de disciplina;
 5. Sesizarile, reclamatiile, petitiile;
 6. Corespondenta scrisa cu institutiile sau autoritatile publice interne si internationale;
 7. Corespondenta cu organizatiile patronale si sindicale, asociatiile profesionale;
 8. Corespondenta cu furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale si materiale sanitare, precum si cu pacientii;
 9. Registrul de intrare-iesire a corespondentei, a actelor emise de managerul unitatii;
 10. Continutul dosarelor privind litigiile in care institutia este implicata;
 11. Documentele a caror comunicare publica poate afecta principiul liberei concurente sau care pot influenta dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata;
 12. Planul privind controalele tematice;
 13. Anexa la referatul justificativ de stabilire a domeniilor auditabile, proiectul planului de audit si planul de audit;
 14. Statele de functii si statele de plata;
 15. Informatii cu privire la datele personale, potrivit legii
 16. Registrul de inregistrare a avizelor si autorizatiilor emise in aplicarea legii;
 17. Listele de inventariere a bunurilor;
 18. Procesele-verbale de constatare a contraventiilor;
 19. Informatiile individuale privind sanatatea cetatenilor, detinute de catre spital;
 20. Informatii care fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
 21. Documente clasificate;
 22. Documente ce pot fi considerate secrete de serviciu;
 23. Documentele de circuit intern, si anume: Referatele care stau labaza: - aprobarii/avizarii structurii organizatorice si modificarii acesteia; - aprobarii deciziilor; - aprobarii in baza carora se aproba liniile de garda sau modificarea statului de functii etc.

MANAGER,
Ing. Ec. Aurel Stolojanu

Solicitare informatii de interes public

Pentru a solicita informații de interes public/depune reclamație administrativă conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public doritorii pot completa următoarele formulare:

Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de interes public sunt cele prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:

a) 10 zile pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;
b) 10 zile pentru anunţarea solicitantului că termenul prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informaţiei solicitate;
c) 30 de zile pentru comunicarea informaţiei de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. a);
d) 5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării refuzului.

- Termenele prevăzute la alin. (1) se calculează de la data înregistrării solicitării, în condiţiile art. 20 alin. (4); nu intră în calculul termenelor ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte.
- Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează.

Reglementările de bază privind liberul acces la informațiile de interes public sunt:

1. Documentele internaționale:
- Declarația Universală a Drepturilor Omului, art. 19: "Orice persoană are dreptul la libertatea opiniei și a expresiei; acest drept include libertatea de a susține opinii fără nici o interferență și de a căuta, a primi și a răspândi informații și idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere."
- Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, art. 10.
- Principiile de la Johannesburg, Principiul I.

2. Documentele interne:
- Constituția României, art. 31: "Dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit... Autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corecta a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de personal."
- Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.
- Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544 din 2001.
- Legea nr. 51 privind siguranța natională, art. 12, alin. 3.

Formularul de solicitare a informatiilor de interes public/reclamatii, pot fi transmise:

- prin posta electronica la adresa de e-mail: spitalul_bumbesti_jiu@yahoo.com;
- prin fax la nr. 0253463042;
- prin posta la adresa: Spitalul Orasenesc dr.Gheorghe Constantinescu Bumbesti-Jiu,strada Zorilor, Nr.1. Jud.Gorj;
- depunere la secretariatul spitalului program: Luni – Vineri: 08:00 - 15:00
Persoană de contact Ec.Gutescu Ilie - Compartiment RUNOS, Tel.: 0253463042